III RAJD ROWEROWY "LEŚNA PRZYGODA"

Pn
10-09
2018
10-09-2018
rajd3.jpg

REGULAMIN RAJDU

                                „LEŚNA PRZYGODA”

Organizatorzy: KSiR „SPORTICO” oraz Wójt Gminy Białośliwie.

Komandor rajdu :  Beata Bartczak  (tel. 693 230 473 )

Obsługa na trasie: Członkowie KSiR  „Sportico”

Cele rajdu: Upowszechnienie turystyki rowerowej i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz  integracja uczestników poprzez wspólną zabawę. Rajd rowerowy ok. 10 km, wyznaczonym szlakiem - połączony z zaliczaniem poszczególnych etapów i wykonaniem punktowanych zadań z zakresu „ łatwych, lekkich i przyjemnych”. Celem rajdu jest wyzwolenie poczucia silnej więzi z regionem i powiatem oraz wyeksponowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych okolicy.  

Rozpoczęcie Rajdu: 22.09.2018 – godz. 10:00 start  Kocik-Młyn (przy stawach)

Zakończenie Rajdu: ok godz. 13:00 w lesie – wiata przy ścieżce rowerowej. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów w miłej atmosferze biesiady przy ognisku.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Udział drużyn w rajdzie należy zgłaszać u komandora rajdu do 18.09.2018r.  
 2. Drużyna powinna składać się z  3 - 5 dzieci w wieku od 11 lat + 1 opiekun pełnoletni.     Członkowie drużyny wybierają między sobą kapitana. 
 3. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.  Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
 5.  Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 7. Udział w rajdzie jest bezpłatny 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, ściganie się jest zabronione !!! .
 3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m.
 5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 6. W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.  Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 8. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 9. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać  kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Na trasie zabrania się: 

- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

- zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 - niszczenia przyrody,

 - indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna drużyny.

Odpowiedzialność  organizatora: 

- Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

 - Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

 - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

 - Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe: 

- Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

 - Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość  regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 -  Zwycięzcą zostanie drużyna, która  zdobędzie najwięcej punktów. W sytuacji gdy, dwie lub więcej drużyn zdobędzie jednakową liczbę punktów  odbędą się konkurencje dodatkowe, aż do wyłonienia zwycięzców.

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ OŚWIADCZENIE

 

Imię  i Nazwisko zgłaszającego:………………………………………………………..

Nazwa Drużyny:……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Kapitana drużyny:……………………………………………………

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanym rajdzie rowerowym „Leśna przygoda” w dniu 22.09.2018 r. oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w rajdzie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu i je akceptuje. W rajdzie rowerowym biorę udział na własną odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

L.P.

 

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

Czytelny podpis


Formularz należy zwrócić najpóźniej w dniu rajdu komandorowi rajdu.
 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NA UDZIAŁ DZIECKA W RAJDZIE ROWEROWYM „ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY” 

 

………………….……………………….………………………           ……..…………….…………………………………………….

        /imię i nazwisko rodziców/opiekunów/                   /telefon kontaktowy rodzica/opiekuna/

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka…………………………………………………….………….w rajdzie rowerowym  „Leśna przygoda”  w dniu 22.09.2018 r. 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w rajdzie rowerowym. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kapitana drużyny lub komandora rajdu związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.

 

 ……………………………………………………                                                           ………………………………………………..

                 miejscowość i data                                                                         podpis rodziców/opiekunów