OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białośliwie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pt
31-05
2019
31-05-2019
SKM_C25819040907441.jpg