Ogłoszenie o pisemnym przetargu publicznym w sprawie sprzedaży autobusu marki IVECO model CACCIAMALI o numerze rejestracyjnym PP78484

Pt
09-02
2018
09-02-2018
autobus 1.JPG (1)

Wójt Gminy Białośliwie ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż autobusu  marki IVECO model CACCIAMALI o numerze rejestracyjnym PP78484.

 1.Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności:

 a) nazwę i siedzibę sprzedającego

Gmina Białośliwie 
Księdza Kordeckiego 1
 89-340 Białośliwie

b) data i miejsce przetargu :

Przetarg na sprzedaż autobusu odbędzie się w dniu 26. 02. 2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1, pokój nr 18

c) termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego  - Gmina Białośliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie, Sekretariat – pok. Nr 2 do dnia 26.02.2018 r. do godz. 11:45 w zamkniętej kopercie , na której winno być napisane „OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU

 d) wadium:

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych). Wadium należy wnieść do dnia 23.02.2018 r. przelewem na konto bankowe w NBS Białośliwie o numerze:
37 8937 0007 0000 1661 2000 0100
Za wadium wniesione w terminie uznaje się wpływ kwoty na konto sprzedającego.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone , zwraca się w terminie 5 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny, a nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 e) Oferta zostanie odrzucona jeżeli zostanie złożona po terminie oraz w przypadku gdy dokumenty ofertowe są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 d) szczegóły w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu oraz uzyskania informacji o stanie technicznym można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Białośliwie przy ulicy Księdza Kordeckiego 1 (pokój nr 2) lub telefonicznie po numerem 67 287 69 10.

 g) przedmiot sprzedaży:

 • rodzaj pojazdu: Autobus
 • marka: Iveco 100 10,0t,
 • model pojazdu: CACCIAMALI
 • numer rejestracyjny: PP78484
 • właściciel pojazdu: Gmina Białośliwie
 • rok produkcji: 2008,
 • stan licznika (drogomierza):198.664 km
 • pojemność silnika : 5880 ccm/ 160 kW (218 KM)
 • data pierwszej rejestracji: 10.11.2008 r.
 • data ważności badania technicznego: 20/06/2018 r.
 • kolor powłoki lakierowej: niebieski
 • liczba miejsc siedzących: 38
 • klimatyzacja fabryczna

 h) Kwota minimalna sprzedaży pojazdu została obniżona z wartości opartej o opinie techniczną (98.000 zł.) i wynosi 65.000 zł

 2. Pisemna oferta powinna zawierać:

1) dane oferenta:

- osoby fizyczne (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon),

- pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione)

2) oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu

4) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej

5) dowód wpłaty potwierdzający wysokość wniesionego wadium

3. Zastrzega się, że oferty z najniższą ceną poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

4. Zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo kontynuowania przetargu w formie licytacji w przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę.

5. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

autobus 2.JPG DSCN0542.JPG autobus 3.JPG (1) autobus 4.jpg (1) autobus 5.JPG