Wt
04-06
2019


KOMUNIKAT - KANDYDAT NA ŁAWNIKA

04-06-2019

Urząd Gminy w Białośliwiu  informuje, iż na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019, poz. 52 z późn.zm) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 693) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Białośliwiu (pokój nr 10) przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławnika:

- do  Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział z/s w Pile (2 ławników);

- do Sądu Rejonowego w Chodzieży (1 ławnik).

Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu do Urzędu.

Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa ,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Białośliwie.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Ławnikami nie mogą być
:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa

 

Ponadto nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na “karcie zgłoszenia”, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

6) listę co najmniej 50. osób , zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis – w przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli;

7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dot. tej organizacji-
w przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie lub inną organizacje społeczną.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, natomiast koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Druki “kart zgłoszenia” są dostępne w Urzędzie Gminy w Białośliwiu,

  1. Księdza Kordeckiego 1, pokój nr 10 .

Informacji związanych z wyborem ławników można uzyskać po numerem telefonu 67 2876915.

                                                                                                                 

 Białośliwie,  3 czerwca 2019 r. 

Wójt Gminy Białośliwie   
                          /-/Krzysztof Rutkowski