Pt
13-10
2017


Projekt „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie”.

13-10-2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu złożył do Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu, który jest Instytucją Pośredniczącą dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0020/17 pn. „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych
i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie”.

Dnia 11.10.2017 r. projekt otrzymał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem dofinansowania.

       

Całkowita kwota projektu wynosi 935 427,50 zł. Wysokość wkładu własnego wynosi 46 771,39 zł
tj. wkład rzeczowy. Kwota dofinansowania wynosi 888 656,11 zł.

 

Projekt jest skierowany do 90 osób (54K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. wlkp. w gminie wiejskiej Białośliwie oraz ich 30 opiekunów faktycznych (20K).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społ. w gm. wiejskiej Białośliwie dla 90 osób z grupy docelowej, w tym 54 kobiet mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności i zwiększenie poprzez szkolenia wiedzy 30 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.11.2017- 31.10.2019.

Zadania w ramach projektu: wsparcie opiekuńcze, asystenckie, opiekuńcze specjalistyczne, centrum wsparcia opiekunów faktycznych, mieszkania wspomagane, Klub Seniora, co przyczyni się
do zwiększenia autonomii UP, zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dla podopiecznych. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, przygotowaną
do świadczenia tych usług, w zdecydowanej większości w miejscach zamieszkania.

 Usługi te będą służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności. Dzięki projektowi 90 osób niesamodzielnych będzie mogło otrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalizowanej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w społeczności lokalnej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną takie zadania, jak:

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania

Dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego

Utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego

Klub Seniora - Klub będzie działał w Sali należącej do Gminy

Obecnie przygotowywane są dokumenty potrzebne do podpisania umowy na dofinansowanie.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu

Paulina Furman