Pt
02-03
2018


WÓJT GMINY BIAŁOŚLIWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM W URZĘDZIE GMINY W BIAŁOŚLIWIU

02-03-2018

WÓJT GMINY BIAŁOŚLIWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM  W URZĘDZIE  GMINY W BIAŁOŚLIWIU

 Informacje ogólne dotyczące ogłoszenia:

 1. praca na pełen etat,
 2. data opublikowania ogłoszenia: 2-03-2018 r.
 3. termin składania ofert upływa w dniu: 16-03-2018 r.

 Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocne za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, tj. MS Office, Open Office, Windows,
 • gotowość podjęcia pracy w miesiącu kwiecień 2018r.

 Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,
 • staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analizowania i interpretowania danych,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • sprawne i efektywne organizowanie pracy na stanowisku,
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych,
 • dokładność, staranność, obowiązkowość,
 • dbałość o dyscyplinę pracy i należyte wykorzystanie czasu pracy,
 • nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
 • sprawdzanie dowodów księgowych jednostek oświatowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dowodów księgowych,
 • obsługa programu bankowego służącego do sporządzania przelewów,
 • bieżące ustalanie lub sprawdzanie drogą weryfikacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na potrzeby sprawozdawczości oraz bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego,
 • przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową,
 • uczestniczenie w pracach związanych z weryfikacją projektów planów finansowych jednostek oświatowych,
 • opiniowanie wniosków jednostek oświatowych w sprawie dokonywania zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowywanie materiałów (zestawień, wykazów, informacji) do kontroli i analiz.
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 6. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy w administracji publicznej,
 7. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych.

 Miejsce składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16 marca 2018 r. do godziny 1500 (decyduje data wpływu aplikacji do Urzędu Gminy) na adres: Urząd Gminy w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Budżetowym”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Białośliwiu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Białośliwiu przy ul. Ks. Kordeckiego 1.