Śr
16-09
2015


XII Sesja Rady Gminy

16-09-2015

Zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy Białośliwie odbędzie się 30 września 2015 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu.

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji interpelacji i wniosków z XI sesji.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2015-2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Białośliwie do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w Dębówku Starym oznaczonej nr geod.22/3.
 12. Wybór ławników do Sądu Okręgowego Ośrodek Zamiejscowy w Pile i Sądu Rejonowego w Chodzieży na kadencje 2016-2019.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie obrad.