Wt
22-12
2015


XVI Sesja Rady Gminy Białośliwie

22-12-2015

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam, że XVI sesja Rady Gminy Białośliwie odbędzie się  30 grudnia 2015 r. o godz.  1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2016-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek bazowych czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Białośliwie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Białośliwie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Sonnenberg